Ja!

Ik heb de huisregels hieronder gelezen en ik wil me aanmelden als betalend lid van vereniging Military Meeting Point!

Huisregels Military Meeting Point

Algemene bepalingen – Artikel 1.

De vereniging genaamd Veteranen Brunssum Military Meeting Point, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 11 april 2018 en is gevestigd te Brunssum.

Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging.

Leden – Artikel 2.

De vereniging bestaat uit:

 • Leden
 • Thuisfront leden
 • Ere leden

Leden: Lid van de vereniging kunnen worden (ex)militairen en veteranen van elke nationaliteit.
De leden hebben recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en hebben stemrecht in de algemene ledenvergadering. Leden kunnen plaats nemen in het bestuur indien zij hiervoor gekozen worden.

Thuisfront leden: Thuisfront leden zijn de partners van de leden zoals hierboven genoemd.
Zij hebben geen recht tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en geen stemrecht in de algemene ledenvergadering mits zij benoemd en gekozen zijn tot het bestuur. Thuisfront leden kunnen plaats nemen in het bestuur indien zij hier voor gekozen worden, pas dan hebben zij stemrecht. Thuisfrontleden zijn automatisch thuisfront lid als zijn of haar partner ook lid is. Is zijn of haar partner geen lid dan kan het thuisfront niet lid worden. Zegt het lid zijn lidmaatschap op dan is het thuisfront lid ook geen lid meer van de vereniging. Op thuisfront leden rust geen geldelijke verplichting.

Ereleden: Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich ten opzichte van de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 van de geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd.
Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de Algemene Leden Vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Friends “Donateurs” – Artikel 3.

De vereniging kent naast leden donateurs. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich ten opzichte van de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Het lidmaatschap – Artikel 4.

De aanmelding geschiedt door invulling van het online aanmeldingsformulier op de website, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, evenals eventuele verdere gegevens. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd. Het lid geeft bij invullen van lidmaatschap toestemming dat zijn of haar gegevens worden bewaard en een aantal keer per jaar een nieuwsbrief ontvangt van de vereniging. Tevens gaan zij akkoord met het feit dat er op evenementen of openingsdagen foto’s gemaakt worden en gepubliceerd kunnen worden op social media, website of in de nieuwsbrieven.

Aanneming van leden – Artikel 5.

Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Rechten en plichten van leden – Artikel 6.

Buiten de verplichtingen, geregeld in de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten;

 • Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en dit huishoudelijk reglement op te vragen en te ontvangen.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan de inloopdagen en activiteiten.
 • Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 • Zij hebben het recht van vrije toegang tot de klusruimte, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 • Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
 • Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
 • Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
 • Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging.

Bestuur – Artikel 7.

Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste 1 lid, die allen meerderjarig moeten zijn. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 3 maanden volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 leden van het bestuur dat wensen. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Het dagelijks bestuur – Artikel 8.

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Taken van de voorzitter:

 1. Geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 2. Is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Taken van de secretaris:

 1. Voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
 2. Heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 3. Zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 4. Zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 5. Houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden, thuisfrontleden en ereleden zijn opgenomen.

Taken van de penningmeester:

 1. Beheert de gelden van de vereniging;
 2. Zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 3. Houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 4. Voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 5. Brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Bestuursverkiezing – Artikel 9.

Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 6 jaar na zijn verkiezing af. De namen van de aftredende bestuursleden, evenals van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Kascommissie – Artikel 10.

Door de algemene ledenvergadering worden de leden van de kascommissie benoemd. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reserve lid. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Contributie – Artikel 11.

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste 1 jaar. Na 12 maanden wordt steeds met 1 jaar stilzwijgend verlengd. Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd ongeacht of er is gekozen voor betaling per maand of per jaar.

Gebouwen van de vereniging – Artikel 12.

De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig. Het MMP is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden, thuisfront en ereleden toegankelijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.

Aansprakelijkheid van de leden – Artikel 13.

Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Representatie – Artikel 14.

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:

 1. Huwelijk van een lid;
 2. Geboorte zoon/dochter van een lid;
 3. Tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het ziekenhuis;
 4. Bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
 5. Bij het 12 ½, 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
 6. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

De MMP nieuwsbrief – Artikel 15.

De nieuwsbrief verschijnt 1x per 3 maanden. Of indien noodzakelijk of zinvol vaker. De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereniging in het algemeen niet schaden.

Privacy – Artikel 16.

Military Meeting Point verzamelt enkel gegevens om lidmaatschappen te registreren en om leden en betrokkenen te informeren over MMP en en haar activiteiten. Tijdens activiteiten van MMP worden doorgaans foto’s en/of videobeelden gemaakt die gebruikt kunnen worden voor online en offline communicatie omtrent MMP. Door  aanwezigheid bij en/of deelname aan onze activiteiten gaat men hiermee akkoord.

Sponsoring – Artikel 16.

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Wijziging van het huishoudelijk reglement – Artikel 17.

Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is. Indien dit aantal niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Slotbepalingen – Artikel 18.

Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur behoudens haar verantwoording aan de algemene ledenvergadering. De vereniging is niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen of schade van welke aard dan ook, ongeacht welke oorzaak.

Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na het verschijnen van een informatie-uiting waarin de tekst van het reglement is opgenomen.

 

Klik hier om een aanvraag tot lidmaatschap te doen >>